Statut Fundacji Innowacja

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Innowacja”, zwana w dalszej treści statutu „Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U.  z 2019 r. poz. 688  ) oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Karola Paszkowski zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 19.11.2019, spisanym przed notariuszem.

§ 2

 Siedzibą Fundacji jest miasto Ełk.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5

 1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja używa wyróżniającego ją znaku graficznego.
 3. Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe, i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

 1. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.
 2. Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona jako działalność nieodpłatna i odpłatną w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 3. Szczegółowy zakres prowadzonej działalności odpłatnej określać będzie uchwała Zarządu.
 4. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§7

Celami działania Fundacji jest prowadzenia działalności w zakresie:

 1. Poszukiwania nowych rozwiązań na stare, znane problemy i kwestie społeczne;
 2. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza miejsc o szczególnym znaczeniu bądź nagromadzeniu problemów społecznych;
 3. Budowanie kultury współpracy międzysektorowej;
 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i sektora ekonomii społecznej;
 5. Działalność wspierająca system nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 6. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 7. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a w tym wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
 8. Wspieranie integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób: niepełnosprawnych, pozostających bez zatrudnienia, uzależnionych bądź współuzależnionych, bezdomnych, cudzoziemców, osoby odbywające lub po odbyciu kary w zakładach karnych, osób starszych i samotnych;
 9. Działalność charytatywna;
 10. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w Polsce i za granicą;
 11. Działalność na rzecz sztuki, wychowania i kultury, w tym kultury lokalnej i regionalnej;
 12. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 13. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku: dzieci i młodzieży;
 14. Działalność wspierająca i upowszechniająca kulturę fizyczną i sport, w każdym wieku;
 15. Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 16. Działalność wspierająca turystykę i krajoznawstwo;
 17. Udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 18. Działalność na rzecz integracji międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym pomoc Polonii, Polakom i promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 19. Promocja i organizacja wolontariatu;
 20. Działalność wspomagająca rodziny, macierzyństwo, rodzicielstwo, upowszechniająca i chroniąca prawa dziecka;
 21. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 22. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez :

 1. Budowanie przestrzeni przyjaznej współpracy grup i osób różnorodnych środowisk, w tym środowisk biznesu, społeczników i sektora publicznego na rzecz rozwiązywania lub przeciwdziałania problemom lub kwestiom społecznym;
 2. Budowanie, konsultowanie programów i strategii związanych z celami fundacji;
 3. Prowadzenie działań edukacyjnych, w tym  wykorzystujących formy edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej: tj. prowadzenie szkół i przedszkoli, zajęć pozalekcyjnych, szkoleń i warsztatów, organizację konferencji, spotkań, staży i praktyk, kampanii społecznych itp.;
 4. Realizację inicjatyw o charakterze społeczno-kulturalnym, w tym: tworzenie domów pracy twórczej, wystaw, prelekcji, wernisaży, różnorodnych form występów artystycznych lub pokazów audiowizualnych;
 5. Udzielnie wsparcia technicznego, lokalowego, merytorycznego i finansowego liderom, grupom nieformalnym oraz przedstawicielom organizacji społecznych oraz osobom w szczególnej sytuacji życiowej;
 6. Tworzenie mieszkań chronionych, wspieranych oraz innych form wspierania osób bez miejsca zamieszkania, a także wspieranie mieszkalnictwa społecznego;
 7. Tworzenie i wspieranie placówek oświatowych, w tym: szkół, przedszkoli i uczelni niepublicznych;
 8. Tworzenie i wspieranie przedsiębiorstw społecznych oraz podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej;
 9. Realizację działań międzynarodowych w obszarach objętych celami Fundacji;
 10. Prowadzenie badań, diagnoz, konsultacji w zakresie objętym celami Fundacji.
 11. Organizację domów sąsiedzkich, centrów aktywności lokalnej, centrów usług społecznych;
 12. Prowadzenie klubów, sekcji lub kół zainteresowań zgodnych z celami Fundacji;
 13. Tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

§ 9

Fundacja może:

 1. realizować usługi społeczne świadczone w interesie ogólnym, czyli usługi świadczone bezpośrednio osobom fizycznym, pełniące rolę zapobiegawczą i przyczyniającą się do osiągnięcia spójności społecznej i włączenia społecznego tych osób (opieka zdrowotna, opieka nad dziećmi lub opieka nad osobami starszymi, pomoc osobom niepełnosprawnym, budownictwo socjalne),
 2. realizować usługi opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 – zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tj. Dz. U. 2013r. poz. 1457) czyli organizowane w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowane przez dziennego opiekuna oraz nianię, lub usługi wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

§ 10

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może zatrudniać pracowników. Umowę z członkiem Zarządu zawiera inny członek Zarządu. W przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy, umowę z członkiem Zarządu zawiera pełnomocnik wskazany mocą uchwały Zarządu.
 3. W przypadku prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego wynagrodzenia kadry Fundacji są ograniczone limitami tj. nie przekraczają wartości, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 11

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2000 zł ( dwa tysiące złotych) oraz inne mienie takie jak środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.  1000 zł funduszu założycielskiego zostaje przeznaczone na działalność gospodarczą.
 2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.
 3. Przychody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 4. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
 5. dotacji, datków i subwencji oraz grantów;
 6. akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji;
 7. operacji finansowych;
 8. zysków z majątku fundacji, w tym nabytych praw majątkowych;
 9. dochodów z działalności gospodarczej.

§ 12

Przychody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 15

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji oraz Rada Pracowników jako organ konsultacyjno-doradczy.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.

Prezes Zarządu Fundacji kieruje pracami Zarządu Fundacji.

 • Pierwszy Zarząd Fundacji powołuje Fundator. Kolejny Zarząd jest powoływany przez ustępujący Zarząd. Powołanie odbywa się ze wskazaniem funkcji w Zarządzie. W skład Zarządu może wejść Fundator.
 • Kadencja członków Zarządu trwa 6 lat.
 • Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, w skutek odwołania, rezygnacji albo śmierci członka Zarządu.
 • Zarząd Fundacji, podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 • Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Termin i miejsce obrad Prezes Zarządu podaje do wiadomości członków zarządu drogą telefoniczną, mailową, osobiście lub w inny skuteczny sposób co najmniej na 3 dni przed terminem zebrania.
 • Odwołanie członka Zarządu następuje w razie:
 • wykonywania działalności lub pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 • choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji,
 • niespełniania obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
 • działanie na szkodę Fundacji,
 • istotnego naruszenia postanowień statutu.
 • Odwołanie członka Zarządu następuje w drodze uchwały Zarządu, od której zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zarządu w terminie 7 dni od daty doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu. Rozpoznanie odwołania następuje w terminie 27 dni od dnia wniesienia odwołania. Tak podjęta uchwała w sprawie odwołania członka Zarządu jest ostateczna.
 • W razie, gdy skład Zarządu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie jego składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu. W ten sposób może zostać powołana nie więcej niż ½ składu Zarządu.
 • Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Decyzję tą przyjmuje Zarząd uchwałą.
 • Do wyłącznej kompetencji Fundatora należy ustalenie limitu wynagrodzenia dla członków Zarządu.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
  1. w tym także tych, które pociągają za sobą zobowiązania majątkowe lub zmianę majątku Fundacji, upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, pełnomocnik wskazany przez Prezesa Zarządu lub dwaj inni członkowie Zarządu działający łącznie.
 • Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji także na stanowiskach innych niż związane z zarządzaniem Fundacją.

§ 18

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 3. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
 5. ustalanie wielkości zatrudnienia,
 6. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją,
 7. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z Ustawą o fundacjach oraz Ustawą o działalności pożytku publicznego oraz podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przeznaczeniu dodatniego wyniku finansowego lub pokryciu straty,
 8. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego statutu,
 9. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych, w tym podejmowanie w drodze uchwały decyzji o rozpoczęciu/zakończeniu działań w ramach działalności odpłatnej statutowej,
 10. odpowiadanie za realizację celów statutowych Fundacji,
 11. przedstawianie sprawozdania z działalności Fundacji,
 12. wprowadzanie zmian w statucie, w tym w celach działalności Fundacji,
 13. zwoływanie posiedzeń Rady Pracowników.

§ 19

 1. Rada Pracowników powoływana jest przez Fundację tylko, gdy prowadzi ona przedsiębiorstwo społeczne.
 2. Rada Pracowników jest ciałem konsultacyjno-doradczym.
 3. Członkiem Rady Pracowników Fundacji staje się każdy pracownik Fundacji zatrudniony w niej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej na okres dłuższy niż 6 miesięcy, a przestaje nim być w momencie rozwiązania tejże umowy.
 4. Rada Pracowników Fundacji może wyrażać opinie, konsultować sprawy Fundacji, zgłaszać własne wnioski. Głos Rady nie ma mocy wiążącej, a jedynie charakter opiniodawczy.

Rozdział V.

Działalność Gospodarcza Fundacji

§ 20

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Prowadzona przez Fundację działalność gospodarcza jest wyodrębniona pod względem rachunkowym i organizacyjnym od pozostałej działalności Fundacji.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację jest ( PKD):
 4. PKD 10.52.Z – Produkcja lodów
 5. PKD 10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy
 6. PKD 10.85.Z – Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
 7. PKD 10.89.Z – Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 8. PKD 11.01.Z – Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
 9. PKD 11.07.Z – Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 10. PKD 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
 11. PKD 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 12. PKD 38.32.Z – Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 13. PKD 47.11.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 14. PKD 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 15. PKD 47.24.Z – Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 16. PKD 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 17. PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 18. PKD 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 19. PKD 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 20. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 21. PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 22. PKD 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 23. PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 24. PKD 55.90.Z – Pozostałe zakwaterowanie
 25. PKD 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 26. PKD 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 27. PKD 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 28. PKD 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 29. PKD 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 30. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 31. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 32. PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych
 33. PKD 68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 34. PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 35. PKD 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 36. PKD 68.32.Z – Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 37. PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 38. PKD 82.19.Z – Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 39. PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 40. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację
 41. PKD 87.30.Z – Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 42. PKD 87.90.Z – Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 43. PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
 44. PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 45. PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 46. PKD 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 47. PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 48. Nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczona jest na zwiększenie kapitału niepodzielnego Fundacji oraz w pozostałej części na reintegrację zawodową i społeczną lub działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
 49. O szczegółowym przeznaczeniu nadwyżki przychodów nad kosztami działalności o którym mowa w ust. 4 decyduje Zarząd w uchwale.

Rozdział VI.

Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zarządu, w drodze uchwały.
 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd Fundacji.
 4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cele statutowe Fundacji, o których mowa w § 7 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go podmiotom, których działalność odpowiada tym celom Fundacji.

Rozdział VII.

Zmiany Statutu

§ 22

 1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji na wniosek swój lub Fundatora.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zarządu.
 3. Zmiany w Statucie Fundacji mogą dotyczyć także celów Fundacji.

Rozdział VIII.

Postanowienia Końcowe

§ 23

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.